Medische disclaimer

Hoi en leuk dat je misschien voor ons gaat kiezen als je huisarts!

Lees wel even de onderstaande medische disclaimer door, dan weet je wat wij wel en niet kunnen doen.

Medical disclaimer

Hi and nice that you might choose us as your GP!

Please read the medical disclaimer below, so that you know what we can and cannot do.

Zastrzeżenie medyczne

Cześć i miło, że możesz wybrać nas jako swojego lekarza ogólnego!

Przeczytaj poniższą informację medyczną, aby wiedzieć, co możemy, a czego nie możemy zrobić.

Bereikbaarheid in geval van spoed

Huisartspraktijken hanteren een werkgebied van 15 minuten rondom de praktijk. Woon je niet in een straal van 15 minuten van een van onze locaties? Dan kunnen wij in geval van spoed niet tijdig bij je zijn. Bij spoedsituaties bel je dan onze spoedlijn en als wij bepalen dat je direct gezien moet worden sturen we laagdrempelig een ambulance of als je in staat bent direct vervoerd te worden naar de spoed eisende hulp (SEH).

Als je je bij ons registreert wijzen wij je dus expliciet op het feit dat we niet binnen 15 minuten bij je kunnen zijn en dat je hiermee expliciet akkoord moet gaan. De keuze ligt echt bij jou of je dit wil.

Availability in case of emergency

GP practices have a geographical area of ​​15 minutes around the practice. If you don’t live within a 15-minute radius of one of our locations, then we cannot be with you in time in the event of an emergency. In an emergency, you can call our emergency line and if we determine that you need to be seen immediately, we will send an ambulance or if you are able to be transported to the emergency room (ER).

If you register with us, we therefore explicitly point out that we cannot be with you within 15 minutes and that you must explicitly agree to this. The choice is really up to you if you want this.

Dostępność w nagłych wypadkach

Przychodnie mają obszar geograficzny wynoszący 15 minut wokół praktyki. Jeśli nie mieszkasz w promieniu 15 minut od jednej z naszych lokalizacji, nie możemy być z Tobą na czas w sytuacji awaryjnej. W nagłych wypadkach możesz zadzwonić na naszą linię alarmową, a jeśli uznamy, że potrzebujesz natychmiastowej wizyty, wyślemy karetkę pogotowia lub jeśli możesz przewieźć Cię na pogotowie (ER).

Jeśli zarejestrujesz się u nas, wyraźnie zaznaczamy, że nie możemy być z Tobą w ciągu 15 minut i że musisz na to wyraźnie wyrazić zgodę. Wybór należy do Ciebie, jeśli tego chcesz.

Registratie als ‘passant’ of als ‘vaste patiënt’

Woon je binnen een straal van 15 minuten rondom de praktijk dan registreren we je als een vaste patiënt, woon je buiten deze straal dan registreren we je als een passant. Medisch inhoudelijk maakt het geen verschil, je wordt in beide gevallen goed geholpen.

Registration as a ‘passer-by’ or as a ‘regular patient’

If you live within a 15 minutes radius around the practice, we will register you as a regular patient, if you live outside this radius, we will register you as a passer-by. It makes no difference in terms of medical content, you will be well helped in both cases.

Rejestracja jako „przechodnia” lub „zwykły pacjent”

Jeśli mieszkasz w promieniu 15 minut wokół gabinetu, zarejestrujemy Cię jako zwykłego pacjenta, jeśli mieszkasz poza tym promieniem, zarejestrujemy Cię jako przechodnia. Nie ma znaczenia, jeśli chodzi o treść medyczną, w obu przypadkach otrzymasz dobrą pomoc.

Pilot

We wijken af van de landelijke richtlijn voor bereikbaarheid (de 15 minuten van hierboven). Dat doen we omdat we geloven dat we op deze manier betere zorg voor jou kunnen leveren. Vaak nemen huisartspraktijken arbeidsmigranten niet eens aan (en dan had je niemand) en daarnaast hebben we medewerkers die verschillende talen spreken waardoor de kwaliteit van zorg beter is.

Of dat echt zo is onderzoeken we natuurlijk. Mocht blijken dat we geen goede huisartsenzorg leveren dan gaan we er ook weer mee stoppen. Dan kun je beter terecht bij een huisarts in de buurt. Als we gaan stoppen laten we je dat natuurlijk op tijd weten.

Pilot

We deviate from the national guideline for accessibility (the 15 minutes above). We do this because we believe that this way we can provide better care for you. Often GP practices do not even hire migrant workers (and then you would be without) plus we also have employees who speak different languages, which means that the quality of care is better.

We are of course investigating whether that is really the case. If it turns out that we do not provide good general practitioner care, we will stop the pilot. Then it is better to go to a doctor in your area. If we are stopping, we will of course let you know in time.

Pilot

Odbiegamy od krajowych wytycznych dotyczących dostępności (15 minut powyżej). Robimy to, ponieważ wierzymy, że w ten sposób możemy zapewnić Ci lepszą opiekę. Często przychodnie lekarzy rodzinnych nie zatrudniają nawet pracowników migrujących (i wtedy byliby bez nich), a ponadto mamy pracowników mówiących różnymi językami, co oznacza, że ​​jakość opieki jest lepsza.

Oczywiście badamy, czy rzeczywiście tak jest. Jeśli okaże się, że nie zapewniamy dobrej opieki lekarza pierwszego kontaktu, zatrzymamy pilota. Wtedy lepiej udać się do lekarza w Twojej okolicy. Jeśli się zatrzymamy, oczywiście poinformujemy Cię o tym na czas.

Taal

Wij geloven dat we het beste voor je kunnen zorgen als we elkaar zo goed mogelijk verstaan. Wij doen daarom ons best om medewerkers in dienst te nemen die jouw taal spreken, maar dat kunnen we niet garanderen. Er moeten genoeg mensen jouw taal spreken om het voor ons werkbaar te maken, voor een klein aantal patiënten kunnen we geen medewerker in dienst nemen.

Daarnaast kan het zijn dat de medewerker die jouw taal spreekt er niet is. Ook wij worden namelijk wel eens ooit ziek en willen ooit op vakantie. Het is dus geen garantie dat je iemand in je eigen taal kan spreken.

Language

We believe that we can take care of you best if we understand each other as well as possible. We therefore do our best to hire employees who speak your language, but we cannot guarantee that. Enough people must speak your language to make it workable for us, we cannot hire an employee for a small number of patients.

In addition, it is possible that the employee who speaks your language is not there. We also sometimes get sick and want to go on holiday one day. It is therefore no guarantee that you can speak to someone in your own language.

Język

Wierzymy, że najlepiej zaopiekujemy się Tobą, jeśli dobrze się rozumiemy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zatrudniać pracowników mówiących w Twoim języku, ale nie możemy tego zagwarantować. Wystarczająco dużo osób musi mówić w Twoim języku, aby było to dla nas możliwe, nie możemy zatrudnić pracownika dla małej liczby pacjentów.

Ponadto może się zdarzyć, że pracownika, który mówi w Twoim języku, nie ma. Czasami też chorujemy i chcemy pewnego dnia wyjechać na wakacje. Dlatego nie ma gwarancji, że możesz rozmawiać z kimś w swoim własnym języku.

Medische intake

We kennen jou en je medische geschiedenis (nog) niet. Dat betekent dat we je automatisch minder goed kunnen helpen dan iemand waarvan we alles al weten. In Nederland krijgen we vaak medische dossiers doorgestuurd van de vorige huisarts, maar bij patiënten uit het buitenland bestaat dat systeem niet.

We willen je daarom vragen om een medische intake bij ons te doen zodat we je in ieder geval een beetje beter leren kennen. We weten dat dit niet leuk is om te doen, maar geloof ons maar dat het beter voor jou is. En als je niks hebt, ben je ook zo klaar, toch? 😉

Medical intake

We don’t know you or your medical history (yet). This means that we cannot help you as well as someone whom we are already familiar with. In the Netherlands we often receive medical records from the previous GP, but this system does not exist for patients from abroad.

We would therefore like to ask you to do a medical intake with us so that we can at least get to know you a little better. We know this isn’t a fun thing to do, but trust us it’s better for you. And if you don’t have anything, you’re ready in no time, right?😉

Spożycie medyczne

Nie znamy Ciebie ani Twojej historii medycznej (jeszcze). Oznacza to, że nie możemy pomóc Tobie tak dobrze, jak komuś, kogo już znamy. W Holandii często otrzymujemy dokumentację medyczną od poprzedniego lekarza rodzinnego, ale ten system nie istnieje dla pacjentów z zagranicy.

Dlatego chcielibyśmy poprosić Cię o zrobienie z nami wizyty medycznej, abyśmy mogli przynajmniej trochę lepiej Cię poznać. Wiemy, że nie jest to zabawne, ale uwierz nam, że tak będzie lepiej dla Ciebie. A jeśli nie masz nic, jesteś gotowy w mgnieniu oka, prawda?😉